Το έργο HOPE είναι καινοτόμο καθώς προτείνει μια μεθοδολογία και αρχές σχεδιασμού για την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης Βιώσιμης Οικονομίας σε επίσημο, θεσμικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη χρήση πόρων και υλικών καθώς και την επιλογή περαιτέρω αξιοποίησης αυτών μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης μετά το τέλος κάθε χρήσης.
Η βασική ιδέα αυτού του έργου είναι να προσθέσει νέες δεξιότητες σε έναν αριθμό επαγγελματιών (μηχανικών, τεχνικών κ.λπ.) που σχετίζονται με τον οικοδομικό τομέα παρέχοντάς τους γνώσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους και μετατοπίζοντας τις ικανότητές τους σε μια νέα και βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά την κατασκευή του κτιρίου (από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση).

Πρώτα απ’ όλα, ένας κόμβος έρευνας-γνώσης αναμένεται να προσδιορίσει και να κατηγοριοποιήσει σχετικά ερευνητικά άρθρα, μελέτες περιπτώσεων και τη συλλογή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης όλων των απαραίτητων αρχείων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των αρχών σχεδιασμού ξυλείας, της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας υλικών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Κατά δεύτερο λόγο, θα δημιουργηθούν δύο διαφορετικά προφίλ εργασίας (για Μηχανικούς και για τεχνικούς/εργοδηγούς/κατασκευαστές) με στόχο να μετατοπίσουν τον προσανατολισμό τους σε νέες πρακτικές και εφαρμογές για αρθρωτές κατοικίες. Το τρίτο αποτέλεσμα αυτού του έργου θα είναι ένας πρακτικός και λεπτομερής τεχνικός οδηγός για την κατασκευή μιας μικρής κτιριακής μονάδας. Αυτό αναμένεται να είναι ο οδηγός για το πώς να ακολουθήσετε συγκεκριμένα βήματα προς την ολοκλήρωση μιας αρθρωτής μονάδας. Αναμένεται να καλύψει μια σειρά διαφορετικών αναγκών με αποτέλεσμα μια ρυθμιζόμενη και ευέλικτη λύση στο πλαίσιο του μεγέθους και του τύπου χρήσης που τελικά θα οδηγήσει σε ευέλικτη εφαρμογή.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, θα αναπτυχθούν δύο μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ) για συνδυαστική εκπαίδευση στον τομέα του βιώσιμου σχεδιασμού. Ένα για μηχανικούς που θα ειδικεύονται στη Βιώσιμη προσέγγιση και την έξυπνη χρήση υλικών για το σχεδιασμό ενός αρθρωτού σπιτιού και ένα για τεχνικούς/εργάτες που θα ειδικεύονται σε τεχνικές και μεθόδους για αρθρωτές βιώσιμες κατασκευές. Αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα θα σχεδιαστούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να δημιουργήσουν μια ασφαλή και θετική διαδικτυακή εμπειρία. Θα είναι διαδραστικά και θα περιλαμβάνουν ανάγνωση, παρακολούθηση βίντεο και δραστηριότητες. Αυτό το έργο αναμένεται να ταιριάζει τους δημόσιους φορείς, τις εταιρείες και τις προσδοκίες του Πανεπιστημίου σε σχέση με τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο βιώσιμο σχεδιασμό, την κοινή επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή γλώσσα.