Πνευματικό αποτέλεσμα (IO2)

Προφίλ εργασίας για τους νέους ειδικούς της ΕΕΚ στον τομέα του σχεδιασμού αρθρωτών κατοικιών.
Διάρκεια: 6 μήνες. Έναρξη: Μ7. Λήξη: Μ14

Σε αυτό το αποτέλεσμα (IO2) θα δημιουργηθούν δύο διαφορετικά προφίλ εργασίας, ένα για Μηχανικούς και ένα για Τεχνικούς/Εργοδηγούς. Το προφίλ εργασίας θα αποτελείται από δύο διακριτές δραστηριότητες. α) Μελέτη ανάλυσης. Η μελέτη ανάλυσης θα πραγματοποιηθεί και θα αφορά τον τομέα του σχεδιασμού αρθρωτών κατοικιών στις χώρες εταίρους. β) Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών. Σκοπός είναι η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών (θεματικοί τομείς κατάρτισης, μαθησιακές ανάγκες, τάσεις της αγοράς, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο παρελθόν κ.λπ.) στον τομέα του σχεδιασμού αρθρωτών κατοικιών. Αυτή η καταγραφή θα βοηθήσει στον καθορισμό των εκπαιδευτικών ενοτήτων για τις οποίες θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της προσφερόμενης πιστοποιημένης εκπαίδευσης ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) στο πλαίσιο αυτού του έργου. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει στη διασύνδεση της προσφερόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αφού τόσο η θεματική όσο και οι θεματικές ενότητες του προφίλ εργασίας θα έχουν φιλτραριστεί από τους επαγγελματίες του κλάδου και τους επαγγελματικούς τους φορείς και συλλόγους.